Putno osiguranje

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu


Šta pruža polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu?

Pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Ko se može osigurati?

Zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji.
Način zaključenja osiguranja
Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo. Osiguranje se može zaključiti kao:
individualno: – poslovne i turističke multi vize – tranzitne multi vize
porodično: (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
grupno osiguranje: (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe).
Postupak u slučaju nesrećnog slučaja ili bolesti
Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira CORIS – Beograd i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar CORIS – Beograd ili CORIS u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

Koliko iznosi osigurana suma?

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

Od čega zavisi premija osiguranja?

– od visine ugovorene sume osiguranja
– od načina zaključenja osiguranja
– starosti osiguranika
– od trajanja putovanja
– od proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike

Šta je Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost fizičkim licima za vreme privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledica nesrećnog slučaja – nezgode.

Osiguranjem je obuhvaćeno:
– ambulantno lečenje
– lekovi i zavoji propisani od lekara
– sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
– radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
– RTG dijagnostika
– bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
– troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
– troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
– operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
– stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80,00 EUR-a
Ko plaća osiguravajuću uslugu u inostranstvu?
Troškove ambulantnog lečenja i kupovine lekova, do 50 eura snosite sami, a po povratku u zemlju SAVA OSIGURANJE a.d.o. Beograd će Vam refundirati iznos računa.
Preko 50 eura troškove plaća asistentska kompanija „CORIS” uz dogovor sa „SAVA OSIGURANJEM” a.d.o. Beograd.

Kada počinje, a kada se završava osiguranje?

Osiguranje počinje u 00:00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24:00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.
 
Kada se gubi pravo na osiguravajuću zaštitu?

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim. Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise